background

ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ

“ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ”

ਇੱਕਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਨੰਦਮਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ. ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਟ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਣਾਓ. ਇੱਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ,. ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਭਣਾ, ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਸਫਲ ਤਾਰੀਖ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣਾ.

ਇੱਕਮਿਤੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਫੇ, ਬੀਚ, ਜ ਪਾਰਕ. ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ, ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਚ ਜ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਨਾਚ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ ਨਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ.

Keeping the date casual lets your date know that you are not trying to move too fast. You want to avoid anything to serious, especially for a first date.

ਅਸਲਵਿੱਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਿੜੀਆਘਰ ਜਾਂ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਾਸਾ ਦਾ ਆਨੰਦ. ਤਾਰੀਖ ਆਮ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਲਈ. ਦੋਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕੰਮ, ਜੇ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਲਈ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼. ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਿਪਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ.

ਇੱਕਬੀਚ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਸੈਟਿੰਗ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਜਦਕਿ. ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਤੀ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਰੋਮਾਂਚ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ. ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਭਾਵਨਾ ਲਈ, ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲਈਆ ਜਾਨਵਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਦ ਦੇਵੇਗਾ.


background

ਕੋਗਰ ਡੇਟਿੰਗ

ਨੰਬਰ 1 ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਲਈ ਕੋਗਰ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਮੁਫਤ ਕੋਗਰ ਡੇਟਿੰਗ. ਹੁਣ ਹੌਟ ਕੌਗਰਸ ਅਤੇ ਕਿubਬਜ਼ Onlineਨਲਾਈਨ ਲੱਭੋ. 1000 ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾ. ਜ਼ ਕਰੋ.

background

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਡੇਟਿੰਗ

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸੁਆਗਤ ਹੈ. ਸੁੰਦਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ & ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਮੁੰਡੇ & ਮਜ਼ੇਦਾਰ. ਹੁਣ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ.

background

ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ

100% ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੇ 1000s ਨਾਲ, ਦੋਸਤੀ, ਪਿਆਰ, Romance & ਹੋਰ. ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ.


ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ | ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
ਪਿਆਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ & ਪਿਆਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ & ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ
ਜਦ ਪਿਆਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਸਵੀਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦਮ
ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ | ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਪਰ, ਉੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਚਾਰੂ ਜਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ...
ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ
ਇੱਕ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ...
ਸੁੰਦਰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ & ਮੁੰਡੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ ਸਿੰਗਲਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ. ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ.